Naszą  Misją jest :

tworzenie wokół osób z niepełnosprawnością intelektualną i  ich rodzin, mieszkańców Warszawy bezpiecznego i przyjaznego środowiska, w którym będą mogli żyć uzyskując potrzebne im wsparcie we wszystkich zakresach społecznego funkcjonowania. Wszelkie działania Fundacji ukierunkowane są na przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu tych osób i ich środowiskowej marginalizacji.

Naszym celem jest:

szeroko rozumiana działalność na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, zmierzająca do wspólnego wypracowywania i realizacji modelowych rozwiązań w zakresie rehabilitacji społecznej, zdrowia, edukacji, aktywizacji zawodowej, mieszkalnictwa chronionego, zabezpieczenia prawno-finansowego oraz szeroko rozumianej integracji z otwartym środowiskiem.