W dniu 03 września 2015 roku, Fundatorzy Zofia Pągowska, Anna Żmigrodzka-Szymańska, Małgorzata Piekarska, Wiesław Scholz, Stefania Szymańska oraz Danuta Kaczmarek, ustalili statut Fundacji pod nazwą Warszawska Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną “Postaw na nas”, o następującej treści:

STATUT

WARSZAWSKIEJ FUNDACJI NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ „POSTAW NA NAS”

§1.

1. Fundacja pod nazwą: Warszawska Fundacja na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną “Postaw na nas”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  • Zofię Marię Pągowską
  • Annę Żmigrodzką-Szymańską
  • Małgorzatę Monikę Piekarską
  • Wiesława Karola Scholz
  • Stefanię Janinę Szymańską
  • Danutę Iwonę Kaczmarek
  zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Sylwię Celegrat w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, ul. 3 Maja 5 lok. 25, w dniu 26 sierpnia 2015 roku (Rep. A nr 4993/2015), działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. Nr 96, poz. 873) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu(Statut). 2. Rolą Fundatorów jest sprawowanie pieczy nad ciągłością działalności Fundacji oraz wykonywanie innych czynności powierzonych im w niniejszym Statucie.

§2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, które ustanawia Rada Fundacji na pisemny wniosek Fundatora.

§6.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, zmierzająca do wspólnego wypracowywania i realizacji modelowych rozwiązań w zakresie rehabilitacji społecznej, zdrowia, edukacji, aktywizacji zawodowej, mieszkalnictwa chronionego, zabezpieczenia prawno-finansowego oraz szeroko rozumianej integracji z otwartym środowiskiem.

§7.

Fundacja realizuje swoje cele na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez odpłatne lub nieodpłatne:

a) prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

b) budowę i prowadzenie lokalnego rodzinnego domu pobytu stałego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

c) prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

d) tworzenie w Warszawie lub poza nią sieci mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

e) tworzenie miejsc aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną ( np. ZAZ, spółdzielnia socjalna),

f) tworzenie innych form wsparcia dla osób objętych pomocą Fundacji takich jak:

- miejsca krótkiego pobytu,

- pomoc rodzinom w miejscu zamieszkania,

- asystent osoby niepełnosprawnej,

g) wspieranie wszelkich działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym:

- edukacyjnych,

- terapeutycznych,

- rehabilitacyjnych,

- zawodowych,

- kulturalnych,

- sportowych,

h) integrowanie lokalnego środowiska wokół problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną,

i) promowanie dobrych praktyk związanych z pomocą osobom z niepełnosprawnością intelektualną,

j) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną,

k) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej,

l) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,

m) podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w obszarze zainteresowania Fundacji,

n) organizowanie wyjazdów kolonijnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

o) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

§8.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§9.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 6.000 (słownie: sześć tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§10.

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji oraz grantów,

c) dochodów ze zbiórek publicznych,

d) dochodów z majątku Fundacji,

e) realizacji zadań zleconych przez organa i instytucje rządowe i samorządowe,

f) działalności gospodarczej


2. Cały dochód Fundacji przeznaczony będzie na cele statutowe Fundacji.

3. Nie jest dopuszczalne:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy albo ich osoby bliskie.


4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia i kończący 31 grudnia. Pierwszy rok obrotowy trwa do dnia 31 grudnia 2016 roku.  

§11.

1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w zakresie określonym w celach Fundacji, a nadwyżka przychodu nad kosztami może być przeznaczana wyłącznie na cele statutowe.

3. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego, odpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z tych działalności, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.  

§12.

1. Dochody Fundacji pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Przedmiot działalności Fundacji stanowić może:

a) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

b) działalność wydawnicza (PKD 58),

c) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

d) praktyka lekarska (86.2),

e) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59 B),

f) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.90),

g) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

h) działalność związana z zatrudnianiem (PKD 78).


2. Jakakolwiek działalność, która zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia będzie prowadzona tylko po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w zakresie określonym celami Fundacji, a nadwyżka przychodu nad kosztami może być przeznaczana wyłącznie na cele statutowe.

4. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (zakład) powołaną przez Zarząd Fundacji, bądź przez udział w spółce. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową z ewidencją księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§13.

1. Organami Fundacji (“Organy Fundacji”) są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.


2. W skład Organów Fundacji mogą wchodzić osoby fizyczne, które:

a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz

b) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.


3. Poza innymi przypadkami wskazanymi w Statucie, mandat członka Organu Fundacji ustaje w przypadku i z chwilą:

a) śmierci,

b) rezygnacji,

c) odwołania,

d) powołania w skład innego Organu Fundacji, lub

e) zaprzestania spełniania wymogów określonych w treści Statutu.


4. Członkom Zarządu Fundacji może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie należne poszczególnym Członkom Zarządu określa Rada Fundacji. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w ramach umowy o pracę, której warunki określane zostaną w uchwale Rady Fundacji. W umowach z Członkiem Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik Rady Fundacji, powołany uchwałą Rady Fundacji.

5. Członkowie Organów Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos także na piśmie za pośrednictwem innego członka Organu Fundacji, który ma podjąć uchwałę lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały mogą zostać także powzięte w trybie obiegowym, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Organu, który ma podjąć uchwałę, wyrażają zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie. We wskazanych powyżej trybach mogą być podejmowane uchwały także w sprawach osobowych.

6. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Organów Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu, o ile:

a) zawiadomienia o planowanym miejscu posiedzenia, jego dacie, godzinie oraz porządku obrad oraz informacje umożliwiające uczestnictwo w posiedzeniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostały wysłane listem poleconym, przesyłką kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Członka Organu na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia do wszystkich jego członków na adresy przez nich wskazane,

b) przed odbyciem posiedzenia lub w jego trakcie wszyscy członkowie wyrazili w dowolnej formie zgodę na odbycie danego posiedzenia w określonym miejscu i czasie oraz na porządek obrad, pomimo braku formalnego zwołania, zgodnie z lit. a) powyżej.


7. Z posiedzeń Organów Fundacji sporządza się pisemny protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i wyznaczony przez nią protokolant, a w którym należy:

a) stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał; oraz

b) wymienić powzięte uchwały i liczbę głosów oddanych za daną uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.


8. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami osób fizycznie obecnych na posiedzeniu, w tym osoby przewodniczącej posiedzeniu, która ponadto wskazuje na liście obecności członków Organu Fundacji uczestniczących w posiedzeniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i potwierdza ich udział własnym podpisem.  

V.1 Rada Fundacji

§14.

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym, kontrolnym i opiniującym, współdziałającym z Zarządem w realizacji celów statutowych Fundacji oraz na rzecz jej merytorycznego rozwoju.

2. Rada Fundacji składa się od trzech do dziewięciu członków. Kadencja Członków Rady Fundacji jest nieokreślona w czasie. W skład Rady Fundacji wchodzą z mocy niniejszego statutu Pani Irena Chmiel, Pani Barbara Wanda Szostak, Pani Barbara Marcinkowska, Pani Małgorzata Krystyna Bortko oraz niektórzy spośród Fundatorów, tj. Pani Małgorzata Monika Piekarska, Pan Wiesław Karol Scholz, Pani Stefania Janina Szymańska oraz Danuta Iwona Kaczmarek. Pozostałych członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 i 8 poniżej.

3. Członków Rady Fundacji powołują Fundatorzy, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej trzech Fundatorów. W przypadku, gdy liczba Fundatorów spadnie poniżej trzech osób lub w przypadku, gdy więcej niż trzech Fundatorów z obiektywnych przyczyn nie będzie mogło realizować powyżej opisanego uprawnienia (min. z powodu choroby), kompetencja ta przechodzi automatycznie na Radę Fundacji. W przypadku odzyskania możliwości wykonywania ww. uprawnienia przez wymaganą liczbę Fundatorów, kompetencja do powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji powróci do Fundatorów, przy czym decyzje podjęte przez Radę Fundacji w czasie wykonywania przez nią ww. uprawnień, pozostaną ważne (pod warunkiem spełnienia innych warunków określonych przez Statut).

4. Członkom Rady Fundacji Statut przyznaje po jednym głosie podczas oddawania głosów przy podejmowaniu uchwał, z tym jednak zastrzeżeniem, iż Fundatorom pełniącym funkcję członka Rady Fundacji Statut przyznaje po dwa głosy przy podejmowania uchwał przez Radę Fundacji.

5. Dla ważności uchwały podjętej przez Radę Fundacji wymagane jest, aby za podjęciem uchwały głosowało przynajmniej dwóch Fundatorów będących członkami Rady Fundacji.

6. W przypadku odwołania Fundatora pełniącego funkcję Członka Zarządu Fundacji z Zarządu Fundacji lub wygaśnięcia jego mandatu z innych powodów (z wyłączeniem śmierci oraz sytuacji, o których mowa w § 13 ust. 2 Statutu), Fundator pełniący uprzednio funkcję Członka Zarządu Fundacji staje się automatycznie z chwilą wygaśnięcia jego mandatu, członkiem Rady Fundacji. W przypadku, gdyby Rada Fundacji w chwili wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu Fundacji pełnionego przez Fundatora, była w pełni obsadzona, Fundatorowi temu przysługuje prawo odwołania jednego Członka Rady Fundacji pochodzącego z wyboru. W takim przypadku Fundator wejdzie w skład Rady Fundacji z chwilą złożenia oświadczenia o odwołaniu innego członka Rady Fundacji, pochodzącego z wyboru.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

8. W razie nawiązania przez Członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji wygasa. W przypadku ustania stosunku pracy Fundacji z Fundatorem, Fundator staje się automatycznie z chwilą ustania jego stosunku pracy z Fundacją członkiem Rady Fundacji. W przypadku, gdyby Rada Fundacji w chwili ustania stosunku pracy Fundatora, była w pełni obsadzona, Fundatorowi temu przysługuje prawo odwołania jednego Członka Rady Fundacji pochodzącego z wyboru. W takim przypadku Fundator wejdzie w skład Rady Fundacji z chwilą złożenia oświadczenia o odwołaniu innego członka Rady Fundacji, pochodzącego z wyboru.

9. Przewodniczący Rady Fundacji powoływany jest przez Fundatorów jednomyślnie. Fundatorzy uprawnieni są także to odwołania Przewodniczącego – decyzje w tym zakresie podejmują bezwzględną większością głosów.

10. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej zebraniom. W przypadku niepowołania Przewodniczącego, posiedzenia Rady Fundacji zwołać może dwóch członków Rady Fundacji działających łącznie.

11. Rada wybiera ze swojego grona Sekretarza Rady Fundacji, który odpowiada za protokółowanie posiedzeń Rady Fundacji.

12. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół z danego posiedzenia jest zatwierdzany przez Radę Fundacji na kolejnym posiedzeniu. Protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady Fundacji.

13. Osoby powoływane do Rady Fundacji powinny posiadać doświadczenie w dziedzinach związanych z realizacją celów statutowych Fundacji lub innych dziedzinach pomocnych w funkcjonowaniu Fundacji.  

§15.

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 2 raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


4. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe członkowie Rady Fundacji składają na ręce Prezesa Zarządu przed powołaniem.  

§16.

1. Do zadań Rady Fundacji, poza zadaniami zastrzeżonymi należy w szczególności:

a) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

b) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

c) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,

d) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

e) nadzór nad działalnością Fundacji,

f) ocena merytorycznych efektów działań Fundacji, działań jej placówek oraz wykonywanych zadań publicznych w ramach prowadzonych projektów,

g) opiniowanie wniosku Zarządu dotyczącego połączenia z inną Fundacją lub likwidacji Fundacji.

§17.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

V.2. Zarząd Fundacji

§18.

1. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 członków powoływanych na czas nieokreślony.

2. Członków Zarządu powołują Fundatorzy bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej trzech Fundatorów. W przypadku, gdy liczba Fundatorów spadnie poniżej trzech osób lub w przypadku, gdy więcej niż trzech Fundatorów z obiektywnych przyczyn nie będzie mogło realizować powyżej opisanego uprawnienia (min. z powodu choroby), kompetencja do powoływania i odwoływania członków Zarządu przechodzi automatycznie na Radę Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. W przypadku odzyskania możliwości wykonywania ww. uprawnienia przez wymaganą liczbę Fundatorów, kompetencja do powoływania i odwoływania członków Zarządu powróci na mocy niniejszego Statutu do Fundatorów, przy czym decyzje podjęte przez Radę Fundacji w czasie wykonywania przez nią ww. uprawnień, pozostaną ważne (pod warunkiem spełnienia innych warunków określonych przez Statut).

3. W skład pierwszego Zarządu Fundatorzy powołują Panią Zofię Marię Pągowską, powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu oraz Panią Annę Żmigrodzką-Szymańską, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu.

4. W przypadku przejścia kompetencji do powoływania i odwoływania członków Zarządu na Radę Fundacji zgodnie z ust. 2 powyżej, poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani tylko z ważnego powodu. Uchwała w zakresie odwołania członka Zarządu musi być podjęta większością 3/5 ważnie oddanych głosów. Dla podjęcia uchwały w zakresie odwołania członka Zarządu, będącego jednocześnie Fundatorem, wymagana jest obecność na posiedzeniu wszystkich członków Rady Fundacji.

5. Rada Fundacji może powierzyć dwóm z członków Zarządu funkcje Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.  

§19.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją.


3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

5. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły.

6. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składają Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§21.

1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 2.Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§22.

Decyzję o połączeniu się z inną Fundacją podejmują Fundatorzy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji. Decyzję w zakresie połączenia Fundatorzy podejmują bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej trzech Fundatorów. W przypadku, gdy liczba Fundatorów spadnie poniżej trzech osób lub w przypadku, gdy więcej niż trzech Fundatorów z obiektywnych przyczyn nie będzie mogło realizować powyżej opisanego uprawnienia (min. z powodu choroby), kompetencja ta przechodzi automatycznie na Radę Fundacji. W przypadku odzyskania możliwości wykonywania ww. uprawnienia przez wymaganą liczbę Fundatorów, powyższa kompetencja powróci do Fundatorów, przy czym decyzje podjęte przez Radę Fundacji w czasie wykonywania przez nią ww. uprawnień, pozostaną ważne (pod warunkiem spełnienia innych warunków określonych przez Statut).

§23.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych lub/i majątku lub wobec podjęcia uchwały w tym przedmiocie przez Fundatorów, na wniosek Zarządu Fundacji zaopiniowanego przez Radę Fundacji. Decyzję w zakresie likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej trzech Fundatorów. W przypadku, gdy liczba Fundatorów spadnie poniżej trzech osób lub w przypadku, gdy więcej niż trzech Fundatorów z obiektywnych przyczyn nie będzie mogło realizować powyżej opisanego uprawnienia (min. z powodu choroby), kompetencja ta przechodzi automatycznie na Radę Fundacji. W przypadku odzyskania możliwości wykonywania ww. uprawnienia przez wymaganą liczbę Fundatorów, powyższa kompetencja powróci do Fundatorów, przy czym decyzje podjęte przez Radę Fundacji w czasie wykonywania przez nią ww. uprawnień, pozostaną ważne (pod warunkiem spełnienia innych warunków określonych przez Statut).

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. W przypadku braku powołania likwidatorów, funkcję likwidatorów pełnią Członkowie Zarządu. 3. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania oraz, w zależności od treści uchwały Rady Fundacji o likwidacji upłynnić majątek Fundacji lub przekazać go w całości podmiotowi wskazanemu w uchwale Rady Fundacji lub w orzeczeniu sądu.

§24.

Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy na wniosek Zarządu Fundacji zaopiniowanego przez Radę Fundacji.

§25.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, mocą uchwały Rady Fundacji, na rzecz działającej w Rzeczpospolitej Polskiej Fundacji wspierającej osoby niepełnosprawne.

§20.

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonują Fundatorzy, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej trzech Fundatorów. W przypadku, gdy liczba Fundatorów spadnie poniżej trzech osób lub w przypadku, gdy więcej niż trzech Fundatorów z obiektywnych przyczyn nie będzie mogło realizować powyżej opisanego uprawnienia (min. z powodu choroby), kompetencja ta przechodzi automatycznie na Radę Fundacji. W przypadku odzyskania możliwości wykonywania ww. uprawnienia przez wymaganą liczbę Fundatorów, kompetencja w zakresie dokonywania zmian Statutu Fundacji, powróci do Fundatorów, przy czym decyzje podjęte przez Radę Fundacji w czasie wykonywania przez nią ww. uprawnień, pozostaną ważne (pod warunkiem spełnienia innych warunków określonych przez Statut).

2. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.